Legalett Polska

Patenty i certyfikaty

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2151/96

Aprobata Techniczna ITB AT-15-2151/96 jest jedynym w swoim rodzaju dokumentem stwierdzającym przydatność Fundamentu Grzewczego Legalett do stosowania w budownictwie na terenie Polski. To dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu powszechnego Fundamentu Grzewczego Legalett, które dokonało się po dokonaniu oceny zgodności wyrobu z Aprobatą Techniczną i przepisami Prawa Budowlanego.

Aprobata została wydana przez Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie – Członka Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie oraz Członka-Obserwatora Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych EOTA.

Aprobata Techniczna jest pozytywną oceną techniczną przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania w budownictwie, uzależnioną od spełnienia przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany, stosownych wymagań.

Dla odbiorcy oznacza to przede wszystkim, że Płyta Fundamentowa LEGALETT została przetestowana, zaakceptowana i dopuszczona do obrotu przez państwową instystucję certyfikacyjną, a deklarowane właściwości technologii są zgodne z rzeczywistością. Żadna inna firma budująca w Polsce płyty fundamentowe nie może się pochwalić przetestowaniem i sprawdzeniem swojej technologii przez Instytut ITB.

Aprobata Techniczna jest udzielana dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym Aprobatę Techniczną wydaje się wyłącznie dla wyrobu objętego mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

 

Patent NR 173035

System Legalett uzyskał ochronę prawną z dniem 12 stycznia 1994 roku, wynikającą z udzielenia patentu o numerze prawa wyłącznego 173035, nadanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Patent, jako prawo podmiotowe, jest skuteczny wobec wszystkich i posiada charakter bezwzględny. Przyznaje on uprawnionemu prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym. Podkreślić należy, że Legalett, jako podmiot uprawniony, posiada w tym czasie monopol na gospodarczą eksploatację opatentowanego rozwiązania. Naruszenie przez nieuprawnionego praw z patentu, daje możliwość do wystąpienia z określonymi roszczeniami.

Ochrona z tytułu zarejestrowanego na rzecz koncernu Legalett patentu obejmuje wynalazek dotyczący sposobu i urządzenia do posadowienia budynku. Naruszaniem prawa jest w szczególności kopiowanie i naśladownictwo systemu Legalett, posługiwanie się podobną metodą i oferowanie na rynku usług w zakresie połączenia płyty fundamentowej z systemem ogrzewania podłogowego w systemie zamkniętym.

Znak towarowy Legalett jest chroniony Świadectwem Ochronnym Nr 99920 wydanym 10 07 1998 roku w Warszawie. Świadectwo ochronne nr 99920 na znak towarowy Legalett jest prawnie chronionym, niepowtarzalnym elementem oferowanego na rynku produktu w postaci systemu połączenia konstrukcji płyty fundamentowej z systemem ogrzewania podłogowego powietrzem w obiegu zamkniętym. Świadectwo to skutecznie odróżnia oferowany na rynku produkt od produktów konkurencyjnych. Uzyskane prawo ochronne gwarantuje prawo do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy i zawodowy na terytorium RP.

 

Certyfikat SITAC

Fundament i ogrzewanie podłogowe Legalett to absorbująca ciepło płyta na gruncie, której zadaniem jest produkcja i dystrybucja ciepła do budynku. Rozwiązanie to zawiera urządzenia grzewcze, zamknięte kanały dystrybucji oraz urządzenia sterujące. System jest projektowany i budowany w oparciu o dane dotyczące obciążenia budynku i jego zapotrzebowanie na ciepło.

Płytowy fundament grzewczy Legalett jest całkowicie szwedzkim opatentowanym rozwiązaniem. Idea połączenia posadowienia budynku z powietrznym ogrzewaniem podłogowym uzyskała pozytywną opinię Instytutu SITAC Boverket w Szwecji.

Instytut SITAC to wiodąca jednostka certyfikująca w Szwecji do certyfikacji wyrobów w zakresie budowy, instalacji i konstrukcji, z możliwością wspierania firm w kraju i gdzie indziej w Europie. Szwedzki rząd wyznaczył Rzecznika SP Sitac w ramach EOTA , części UE. SITAC wydaje również Europejskie Aprobaty Techniczne (ETA) dla wyrobów budowlanych . SP Sitac reprezentuje również Szwecję w UEAtc . 

Instytut SITAC ma siedzibę Karlskronie, oraz sekcję w Borås, gdzie przeprowadzana jest certyfikacja wyrobów i personelu w sektorze budowlanym.

 

Sprawozdanie z badań cieplno-przepływowych agregatów grzewczych systemu powitrznego ogrzewania podłogowego LEGALETT

Analiza wyników badań i techniczna ocena urządzeń

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że katalogowe charakterystyki cieplno przepływowe agregatów grzewczych LEGALETT są wiarygodne. Pewne rozbieżności, których wartości mieszczą się w zakresie niepewności zastosowanej metodyki badań, spowodowane są tym, że moc cieplna agregatów jest nieco mniejsza z powodu niekontrolowanych strat ciepła do otoczenia. W warunkach normalnej eksploatacji straty te nie występują, gdyż stanowią one ciepło użyteczne przekazywane przez powierzchnię podłogi do ogrzewanego pomieszczenia.

Konstrukcja wymienników ciepła „woda – powietrze” jest poprawna, a wykonane lamelowe ożebrowanie charakteryzuje się wysoką efektywnością cieplną oraz małymi stratami ciśnienia przy przepływie powietrza. Przestawny układ rur wężownic oraz profilowany kształt żeber zapobiegają stabilizacji warstwy przyściennej, która stanowi główny opór przejmowania ciepła.

Stopień ożebrowania wymiennika wynosi 20, a współczynnik przenikania ciepła w znamionowych warunkach pracy wynosi k ≅ 25 W/(m2⋅ K) (przy prędkości przepływu  powietrza w przekroju wlotowym w ≅ 2,4 m/s). Wskaźniki te pozwalają na zaliczenie wymienników ciepła, stanowiących wyposażenie agregatów grzewczych LEGALETT, do grupy urządzeń wysokosprawnych.

Wnioski Końcowe

Powietrzne ogrzewanie podłogowe LEGALETT jest oryginalnym, funkcjonalnym i energooszczędnym systemem przeznaczonym do ogrzewania różnego rodzaju budynków. System ten jest jednak szczególnie przydatny do zastosowania w tanim budownictwie jednorodzinnym.

System LEGALETT zachowując wszystkie zalety tradycyjnych ogrzewań podłogowych – korzystne warunki komfortu cieplnego, estetykę i zmniejszone zużycie ciepła, eliminuje wszelkie kłopoty związane z tymi systemami, jak np. trudności z odpowietrzaniem, zalewanie pomieszczeń w wyniku niekontrolowanych wycieków wody itp.

Główny element systemu ogrzewania LEGALETT – agregat grzewczy – ma korzystne wskaźniki efektywności energetycznej oraz uniwersalną konstrukcję ułatwiającą montaż i obsługę. Bogaty zestaw urządzeń do automatycznego sterowania i regulacji oraz duża zdolność układu nośnika ciepła (powietrza obiegowego) do samoregulacji sprawiają, że eksploatacja systemu jest prosta i tania, a także charakteryzuje się dużą niezawodnością.

Wyjątkową zaletą systemu LEGALETT jest możliwość zasilania agregatu grzewczego ciepłem niskotemperaturowym wytwarzanym w różnych źródłach: gazowych i olejowych kotłach kondensacyjnych, pompach ciepła, a także bezpośrednio energią elektryczną. W tym przypadku, a także przy stosowaniu sprężarkowych pomp ciepła, duża pojemność cieplna płyty fundamentowej lub stropowej umożliwia akumulację ciepła wytwarzanego przy wykorzystaniu taniej energii elektrycznej w okresie nocnym, a tym samym znaczne obniżenie kosztów ogrzewania.

Montaż instalacji ogrzewania jest prosty i szybki, co znacznie skraca czas robót wykończeniowych, gdyż elementy systemu ogrzewania montowane są łącznie ze wznoszeniem konstrukcji budynku. Również konstrukcja płyty fundamentowej eliminuje szkodliwe promieniowanie gruntu (radon) oraz ogranicza wpływ wszelkich pól elektromagnetycznych.

Wyniki sprawdzających badań cieplno – przepływowych wytypowanych egzemplarzy urządzeń systemu ogrzewania LEGALETT potwierdziły, z dostateczną dokładnością charakterystyki katalogowe, a także dużą funkcjonalność i uniwersalność systemu.

Firma LEGALETT Polska Sp. z o.o. Dysponuje kadrą inżynieryjno – techniczną dobrze przygotowaną w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji systemu powietrznego ogrzewania podłogowego, co zostało potwierdzone w praktyce przy realizacji kilkudziesięciu budynków mieszkalnych w naszym kraju.
Na podkreślenie zasługuje wyjątkowo staranne przygotowanie dokumentacji technicznej, materiałów pomocniczych i katalogowych ułatwiających projektowanie systemu ogrzewania LEGALETT.

Na podstawie wyników badań sprawdzających; analizy dokumentacji technicznej oraz oględzin działających instalacji ogrzewania można stwierdzić, że agregaty grzejne systemu ogrzewania LEGALETT spełniają wymagania polskich norm i przepisów zarówno pod względem efektywności energetycznej, jak i bezpieczeństwa działania. W związku z tym nie ma żadnych przeciwwskazań w odniesieniu do importu urządzeń LEGALETT do Polski.

 
 
wykonane przez derwi.pl

LEGALETT
80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 487A, II piętro
Tel./Fax: 58 554 21 88
info@legalett.com.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone