Legalett Polska

Gwarancja Legalett

 

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji na projekt płyty fundamentowej sporządzony przez uprawnionego konstruktora  o wymaganej specjalności, zarejestrowanego w Izbie Inżynierów jest dożywotni.

2. Okres gwarancji na płytę fundamentową Legalett, w tym: podbudowy, izolacji, zbrojenia, betonu, detali oraz wykonawstwa wynosi 30 lat. Gwarancja na system kanałów ogrzewania powietrznego Legalett zatopionych w płycie fundamentowej również wynosi 30 lat. Okres gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru płyty fundamentowej.

3. Okres gwarancji na orurowanie wodnego systemu ogrzewania podłogowego Danfoss wynosi 5 lat, natomiast osprzęt dla systemu grzewczego w tym: agregaty grzewcze Legalett, wymienniki Legalett, termostaty oraz osprzęt systemu Danfoss  wynosi 2 lata. Okres gwarancji rozpoczyna się od następnego dnia po uruchomieniu systemu grzewczego. Powyższą gwarancję wystawia się na okres zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta danego urządzenia. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich zgłoszonych mu usterek i wad ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminie 21 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

5. W przypadku usunięcia przez wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej części biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad.

 

 

6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.

7. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej pod pojęciem której rozumie się stan wojny lub stan klęski żywiołowej

b) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania w sposób niezgodny z  zasadami eksploatacji i użytkowania.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania prac nad usuwaniem wad.

9. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych. Okres rękojmi rozpoczyna się od następnego dnia po podpisaniu bezusterkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

Wzór gwarancji - pobierz plik

 
wykonane przez derwi.pl

LEGALETT
80-309 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 487A, II piętro
Tel./Fax: 58 554 21 88
info@legalett.com.pl

© Wszystkie prawa zastrzeżone